در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیا پروژه فروش صنعت خودرو ایران به فرانسه کلید خورده است؟