در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - تردد در آبراه بین المللی باب المندب نیازی به اجازه کشورها ندارد