در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - نشست ١٦٩ اوپک موفقیت آمیز بود/شرایط عرضه و تقاضا در بازار نفت بررسی شد