در حال انتقال به آدرس درخواستی

زمین می گیرند که مجتمع فرهنگی بزنند، اما یک مسجد کوچک کنار آن می زنند و بقیه اش را مجتمع تجاری می...