در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ترکان:انجام معاملات پتروشیمی در بورس کالا مانع از ادامه واسطه گری شد