در حال انتقال به آدرس درخواستی

سرمایه گذاری 7 میلیارد یورویی "فارس" با شرکت اروپایی/ پیش بینی های مثبت