در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه: اصراری بر باقی ماندن اسد در قدرت نداریم