در حال انتقال به آدرس درخواستی

در نشست امروز مجلس جزئیات طرح برجام را تصویب کرد