در حال انتقال به آدرس درخواستی

امضای قرارداد احداث فاز یک نیروگاه بندرعباس بین ایران و روسیه