در حال انتقال به آدرس درخواستی

شریعتمداری: مطالبه عمومی به فیش حقوقی روسای قوا، فرماندهان سپاه و ارتش و ... رسیده است