در حال انتقال به آدرس درخواستی

یک شرکت جدید درج نماد شد و در نوبت عرضه اولیه ایستاد