در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیسی: مردم ظرفیت شنیدن فساد اقتصادی را ندارند