در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه و قزاقستان مشتری نفت سوآپ ایران شدند