در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری تسنیم - بانک مرکزی زیر بار زور نرفت؛خودروسازان کوتاه آمدند