در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - 14طرح جدید به ارزش بیش از 2.5میلیارد دلار در هیات سرمایه گذاری خارجی...