در حال انتقال به آدرس درخواستی

شریعتمداری در گفت و گو با فارس: رهبر انقلاب انشای آمریکا را پاره کرد و برای حریف دیکته نوشت