در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - کاهش 647 واحدی شاخص کل/افت شاخص پس از رشد پرسرعت طبیعی است