در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - زنگنه: ظرفیت تولید و صادرات نفت به دو برابر دوران تحریم رسیده است