در حال انتقال به آدرس درخواستی

خریدار 62 درصد 3 مالک گروه بهمن مشخص شد+بیانیه مالک جدید درباره معامله 1.6 هزار میلیاردی