در حال انتقال به آدرس درخواستی

نباید با خارجی ها قرارداد ضعیف ببندیم | عضو کمیسیون صنایع