در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزارت دفاع روسیه، روسی بودن جنگنده ساقط شده در مرز ترکیه را تایید کرد