در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - بدهکاری پنج شرکت بزرگ اراک به بانک ها به مدت پنج سال تقسیط شد