در حال انتقال به آدرس درخواستی

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به فارس: بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن تا 100 میلیون تومان...