در حال انتقال به آدرس درخواستی

برنامه ایران خودرو درباره سهام،افزایش سرمایه، واگذاری 28 شرکت + شرکای خارجی