در حال انتقال به آدرس درخواستی

فتنه گران از شهادت سردار همدانی در پوست خود نمی گنجند/ داعش و جنبش سبز به هم رسیدند!