در حال انتقال به آدرس درخواستی

بنابر درخواست مردم و بزرگان، اعتراض می کنم / اینکه بعضی از حضرات آقایان محترم فقهای شورای نگهبان...