در حال انتقال به آدرس درخواستی

زمان بازگشایی "پترول" در بورس مشخص شد/ اولین انتقالی سال