در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی چطور دوباره نام خاتمی را در رسانه‌ها بلند کرده است؟