در حال انتقال به آدرس درخواستی

نظامیان آمریکایی وارد سوریه شدند