در حال انتقال به آدرس درخواستی

جزئیات ساعات هیجان انگیز قبل ازاجرای برجام اززبان ظریف: نزدیک بود به آمانو بگویم یک ساعت دیگر صبر کن