در حال انتقال به آدرس درخواستی

جان کری: بانک های اروپایی کاملا" آزادند با نهادهای ایرانی مبادلات پولی کنند