در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ایتالیا خواستار دریافت گاز ایران شد