در حال انتقال به آدرس درخواستی

تحلیل مسعود درخشان از قرار‌دادهای جدید نفتی هیچ قراردادی در طول تاریخ اینگونه قلب شرکت ملی نفت ایران...