در حال انتقال به آدرس درخواستی

قشم با امضای قرارداد قطب دریایی خلیج فارس می شود