در حال انتقال به آدرس درخواستی

تماس ظریف با جان کری برای حل مشکلات مربوط به لغو تحریم بانکی