در حال انتقال به آدرس درخواستی

با اعلام ورشکستگی شرکت‌ها ارزش سهام بازارهای بورس عربستان سقوط کرد