در حال انتقال به آدرس درخواستی

مذاکره با «رنو» همچنان ادامه دارد تولید محصولات پژو در ایران از 15به 12ماه کاهش می یابد