در حال انتقال به آدرس درخواستی

بان کی مون در مورد اجرای برجام بیانیه ای صادر می کند | سخنگوی