در حال انتقال به آدرس درخواستی

احمدی نژاد؛ حاصل عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات اسفند 81