در حال انتقال به آدرس درخواستی

کاهش 86 واحدی شاخص کل/ رفت و برگشت نماگرها در کانال نزولی