در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد خوراک درمانی شاخص بورس از کیسه بیت‌المال/ ارزان فروشی چرا فقط برای پتروشیمی‌ها؟