در حال انتقال به آدرس درخواستی

پرداخت 45 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها