در حال انتقال به آدرس درخواستی

"فاهواز"، سهمی که 32 برابر ارزش قبلی خود معامله می شود/ بازار توافقی ، بهشت سهامداران عمده