در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر خارجه فرانسه اعتبار ترکیه برای شراکت در جنگ با داعش را زیر سوال برد - ایسنا