در حال انتقال به آدرس درخواستی

"اپرداز" آماده عرضه اولیه سهام شد/ زمان احتمالی عرضه 10 درصد سهام