در حال انتقال به آدرس درخواستی

با برگزاری یک جلسه مهم؛ذوب آهن به ٣٨٠٠ میلیارد تومانی شدن نزدیک تر می شود - Bourse24.ir -...