در حال انتقال به آدرس درخواستی

طی سخنانی در شورای روابط خارجی آمریکا سیف: اگر اقدامات آمریکا منجر به عدم همکاری بانکهای بین‌المللی...