در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - حجم نقدینگی تا پایان شهریور به 872 هزار میلیارد تومان رسید