در حال انتقال به آدرس درخواستی

واکنش بازار سرمایه به خبر لغو تحریم ها/شرکت هایی که بیشترین تاثیر مثبت را داشتند