در حال انتقال به آدرس درخواستی

قیمت نفت پایین تر نخواهد رفت | آژانس بین المللی انرژی اعلام